Politica de Confidențialitate

 

Suntem foarte încântați că ați manifestat interes pentru întreprinderea noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru gestionarea xxx. Utilizarea paginilor de internet ale xxx este posibilă fără nicio indicație a datelor cu caracter personal; cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale pentru întreprinderi prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul de la persoana vizată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifică țării. reglementări aplicabile xxx. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră ar dori să informeze publicul larg cu privire la natura, sfera și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le prelucrăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, cu privire la drepturile la care au dreptul.

În calitate de operator, Ministerul Energiei a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transfere date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.

 

Definiții

Declarația privind protecția datelor din Ministerul Energiei se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori mai întâi să explicăm terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, utilizăm, printre altele, următorii termeni:

 

Date personale

Date cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

Prelucrare

 

Prelucrarea este orice operațiune sau set de operații care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Controlor

Operatorul sau operatorul responsabil cu prelucrarea este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de legislația Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acesteia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statelor membre.

 

 

Controlor

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și ale altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

 

Vă rugăm să introduceți persoana de contact
Email: eugen.opritescu(at)energie.gov.ro

Responsabil cu protecția datelor

Email: razvan.pasare(at)economie.gov.ro

Cookie-uri

 

Paginile de internet ale Ministerului energiei folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri și servere de internet folosesc cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor și serverelor de internet vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat folosind ID-ul cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, Ministerul Energiei poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a face mai ușor pentru utilizatori utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului care utilizează cookie-uri, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când este accesat site-ul web, deoarece acesta este preluat de site-ul web, astfel încât cookie-ul este stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, poate refuza definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment printr-un browser de Internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor din browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru web pot fi în întregime utilizabile.

 

Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al Ministerului Energiei colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automat apelează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Colectate pot fi

 •  
  • tipurile de browser și versiunile utilizate,
  • sistemul de operare utilizat de sistemul de acces,
  • site-ul web de pe care ajunge un sistem de acces pe site-ul nostru (așa-numitele refereri),
  • sub-site-urile web,
  • data și ora accesului la site-ul Internet,
  • o adresă de protocol Internet (adresa IP),
  • furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și orice alte date și informații similare care pot fi utilizate în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie informațională.
 •  

Atunci când utilizați aceste date și informații generale, xxx nu trage nicio concluzie despre persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru

 •  
  • livrăm corect conținutul site-ului nostru web,
  • optimizați conținutul site-ului nostru web, precum și publicitatea acestuia,
  • asigurăm viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie informațională și a tehnologiei site-ului web
  • să ofere autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic.
 •  

 

Prin urmare, Ministerul Energiei analizează datele și informațiile colectate anonim statistic, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor din întreprinderea noastră și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

Posibilitate de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul web conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date cu caracter personal către terți.

Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

 

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legile sau reglementările la care este supus operatorul la.

Dacă scopul stocării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de stocare prescrisă de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse de rutină în conformitate cu cerințele legale.

 

Drepturile persoanei vizate

Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține de la operator confirmarea dacă datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu prelucrate.

Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și reglementările europene acordă persoanei vizate acces la următoarele informații:

 •  
  • scopurile prelucrării;
  • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
  • acolo unde este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă;
  • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a obiecta la o astfel de prelucrare;
  • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa lor; existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.
 •  

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul să fie informat cu privire la garanțiile corespunzătoare legate de transfer.

Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține de la operator fără întârziere nejustificată rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere

Fiecare persoană vizată are dreptul să obțină de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârziere nejustificată, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârziere nejustificată atunci când se aplică unul dintre următoarele motive, atât timp cât prelucrarea nu este necesară:

 •  
  • Datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
  • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare.
  • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
  • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale din legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționată la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.
 •  

Dreptul de restricționare a prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

 •  
  • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului le înlocuiesc pe cele ale persoanei vizate.
 •  

Dreptul la portabilitatea datelor

 

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a primi datele cu caracter personal care îl privesc, care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. El sau ea va avea dreptul de a transmite acele date către alt operator fără împiedicări de la operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se efectuează prin mijloace automate, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite de operator.

Mai mult, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a transmite datele cu caracter personal direct de la un operator la altul, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și atunci când face acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile altora.

 

Dreptul de a obiecta

 

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obiecta, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe articolul 6 litera (e) sau (f) ( 1) din GDPR. Acest lucru se aplică și profilării pe baza acestor prevederi.

Ministerul Energiei nu va mai prelucra datele cu caracter personal în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale .

În cazul în care Ministerul Energiei procesează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc pentru o astfel de comercializare. Acest lucru se aplică profilării în măsura în care este legat de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune procesării Ministerul Energiei în scopuri de marketing direct, Ministerul Energiei nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Ministerul Energiei în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 ( 1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

 

Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale personale.

Temei legal pentru prelucrare

Artă. 6 (1) lit. un GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru a furniza orice alt serviciu, prelucrarea este în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea avea la bază articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiuni de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele legale menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special, deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 GDPR).

Perioada pentru care datele personale vor fi stocate

Criteriile utilizate pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.